Курс по глобален мениджмънт и лидерство

Главни цели

Развитие на глобално мислене и способност за анализиране на сложните процеси в българската икономика в контекста на непрестанно изменящата се бизнес среда;
Усвояване на нови знания, умения и методи за модерно, креативно и иновативно управление чрез изграждане на екип;
Опознаване на културните сходства и различия в бизнеса и интеграция на културните ценности в стила на бизнес лидерите;
Възпитаване на съзнание за фирмена социална отговорност, характерно за лидерите с цялостен подход.

Целеви групи

 • Мениджъри на малки и средни предприятия
 • Предприемачи
 • Специалисти, които се интересуват от съвременните тенденции в управлението
 • Мениджъри и предприемачи интересуващисе от съвместен бизнес с Япония.

Занятия

Занятията са място за взаимодействие и креативност, където курсистите са истинските инициатори на идеи, а не просто пасивни слушатели. Разглеждат се новите концепции за управлението и се представят японският мениджърски подход и най-добрите практики.
Занятията се провеждат през уикендите, като се стимулират активното участие в семинари, екипната работа, както и индивидуалните занимания.

SPRING SEMESTER 2013

Курсове с Японски преподаватели

 • Marketing management / Маркетинг мениджмънт, проф. Осаму Ияма
 • Management in Japan / Мениджмънт в Япония, проф. Осаму Ияма и проф. Масанори Намба
 • Innovation Management / Управление на иновациите, проф. Масанори Намба

Курсове с български преподаватели, подготвени в Япония

 • Стратегическо управление и предприемачество, доц. Иван Стойчев
 • Бизнес в глобална среда, проф. Антоанета Василева  
 • Потребителско поведение, доц. Миланка Славова
 • Интегрирани маркетингови комуникации, Георги Неделчев
 • Тотално управление на качеството, доц. Даниела Иванова
 • Комуникативни умения и умения за водене на преговори, доц. Светла Бонева
 • Право на интелектуалната собственост, доц. Живко Драганов
 • Бизнес етика и фирмена социална отговорност, доц. Виолета Драмалиева  

Форма на провеждане:

Редовна форма, балансирана комбинация от няколко учебни съботи и недели,
следвани от свободен уикенд.

Удостоверение за успешно завършване:
Свидетелство за професионална квалификация от ИСК към УНСС.

Такса обучение

1500 лв. /заплаща се в началото на курса/
 

Кандидатстване и прием

Документи за кандидатстване:
За кандидатстване се подават следните документи:

 • Заявление - формуляр;
 • Диплома за завършено образование – оригинал и копие;
 • Три паспортни снимки;
 • Квитанция за платена такса;
 • Ниво на владеене на английски - поне напреднал.

Заявления:
Заявленията се разглеждат по реда на постъпването им.
Краен срок за кандидатстване:
10 октомври 2013 г.

Записването се извършва в Института за следдипломна квалификация /ИСК/, стая 104, тел. 02-8689204, g.betov@ips.bg,
Георги Бетов